1. Ф1. Баланс (PDF)
  2. Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах) (PDF)
  3. Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) (PDF)
  4. Ф4. Звіт про власний капітал (PDF)
  5. Ф5. Примітки до річної звітності (PDF)